Personalforsikringer
Fritidsulykkesforsikring

Fritidsulykkesforsikring er en kollektiv ulykkesforsikring som gir dine ansatte erstatning ved ulykker som skjer på fritiden. Fritidsulykke er ofte en utvidelse av lovpålagt yrkesskadeforsikring. Med ulykkesskade forstås fysisk skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett fysisk ytre begivenhet, «et ulykkestilfelle», som inntreffer i forsikringstiden.

 

Fritidsulykke kan dekke:


•  Menerstatning
•  Varig arbeidsuførhet
•  Dødsfallserstatning
•  Benbrudd

 

Du kan utvide fritidsulykke med psykologbistand og menerstaning 1-15% og ervervsuførhet fra 1%

 

Vi anbefaler våre kunder også å inkludere dekninger til ansatte under annen sykdom og dødsfallsforsikring uansett årsak