Personalforsikringer
Kritisk sykdomsforsikring

Kritisk sykdomsforsikring er en kollektiv forsikring som gir dine ansatte økonomisk trygghet ved alvorlige sykdommer og tilstander.

 

Kritisk sykdom gir rett til en engangsutbetaling av et på forhånd avtalt beløp, hvis den ansatte blir rammet av alvorlig sykdom.

 

Forsikringssummen utbetales dersom forsikrede i forsikrings­tiden får konstatert en av de omfattede sykdommene/diagno­sene i forsikringstiden.

 

 Forsikringssummens størrelse fremgår av forsikringsavtalen og forsikringsbeviset.