Personalforsikringer
Langtidssyk

Forsikringen er en kollektiv uføreforsikring som en bedrift etablerer til fordel for en nærmere avtalt gruppe av sine arbeidstakere. 

 

Forsikringen dekker langtiddsykdom som skyldes Annen sykdom enn yrkessykdom eller ulykkesskade når forsikrede har vært sammenhengende på arbeidsavklarings-penger utover avtalt karenstid.