Personalforsikringer
Reiseforsikring

Forsikringen gjelder for alle ferie-, fritids- og yrkesreiser i hele verden, med varighet inntil 365 dager for yrkesreiser og 100
dager på ferie-fritidsreiser. Reisen skal starte og slutte i Norden.

Barn omfattes av forsikringen frem til første hovedforfall etter at de har fylt 21 år.

Den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset og som er medlem av Norsk Folketrygd eller tilsvarende ordning i
Norden, har fast bostedsadresse i Norden, er registrert i folkeregisteret og som skal returnere til sin bostedsadresse etter
reisen, så lenge ikke annet er spesifisert i beviset.