Fagforeninger og Privat tilleggsforsikringer
Dødsfallsforsikring

Dødsfallsforsikring er en kollektiv livsforsikring som en fagforening, organisasjon, bank eller annen forsikringstaker tegner på nærmere avtalte grupper av sine medlemmer og eventuelt deres ektefeller/samboere som medforsikret.

 

Dødsfallsforsikringen gir en erstatning til etterlatte ved den forsikredes dødsfall og kan omfatte.

 

Forsikringen kan være obligatorisk for alle medlemmer eller ha frivillig tilslutning.