Fagforeninger og Privat tilleggsforsikringer
Kollektiv ulykkesforsikring

Kollektiv ulykkesforsikring gir dine ansatte erstatning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall. Med ulykkesskade forstås fysisk skade på kroppen forårsaket ved en plutselig og uforutsett fysisk ytre begivenhet, «et ulykkestilfelle», som inntreffer i forsikringstiden.

 

Kollektiv ulykkesforsikring kan dekke:

 

•  Menerstatning

•  Dødsfallserstatning

•  Påførte medisinske utgifter

•  Benbrudd