Fagforeninger og Privat tilleggsforsikringer
Kritisk sykdomsforsikring

Kritisk sykdomsforsikring er en kollektiv forsikring som en fagforening, organisasjon, bank eller annen forsikringstaker tegner på nærmere avtalte grupper av sine medlemmer og eventuelt deres ektefeller/samboere som medforsikret.

 

Kritisk sykdomsforsikring gir de forsikrede økonomisk trygghet ved alvorlige sykdommer og tilstander. Kritisk sykdom gir rett til en engangsutbetaling av et på forhånd avtalt beløp, hvis den forsikrede blir rammet av alvorlig sykdom.

 

Forsikringssummen utbetales dersom forsikrede i forsikrings­tiden får konstatert en av de omfattede sykdommene/diagno­sene i forsikringstiden.

 

Forsikringssummens størrelse fremgår av forsikringsavtalen og forsikringsbeviset.