Fagforeninger og Privat tilleggsforsikringer
Sykeavbruddsforsikring

Sykeavbruddsforsikring er en kollektiv forsikring for næringsdrivende som en fagforening, organisasjon, bank eller annen forsikringstaker tegner på nærmere avtalte grupper av sine medlemmer.

 

Forsikringen dekker omsetningstap når næringsdrivende er sykmeldt minst 50%. Avtalt forsikringssum, forsikringsperiode, karenstid og fra hvilken sykegrad forsikringen dekker fremgår av forsikringsavtalen og forsikringsbeviset.

 

Erstatning utbetales med den avtalte forsikringssum (dagpengebeløp) pr dag, 1/365, med fradrag for avtalt karenstid hensyntatt forsikredes sykegrad.

 

Forsikringen kan være obligatorisk for alle medlemmer eller ha frivillig tilslutning.