Fagforeninger og Privat tilleggsforsikringer
Uføreforsikring

Uføreforsikringen er en kollektiv forsikring som en fagforening, organisasjon, bank eller annen forsikringstaker tegner på nærmere avtalte grupper av sine medlemmer og eventuelt deres ektefeller/samboere som medforsikret.

 

Uføreforsikringen gir er en engangserstatning til medlemmet eller medforsikret ved forsikredes varige arbeidsuførhet

 

Uføreforsikringen omfatter uførhet som følge av sykdom eller ulykke, inntruffet i forsikringstiden.

 

Forsikringen kan være obligatorisk for alle medlemmer eller ha frivillig tilslutning.