Fagforeninger og Privat tilleggsforsikringer
Uførerente

Uføreforsikringen er en kollektiv forsikring som en fagforening, organisasjon, bank eller annen forsikringstaker tegner på nærmere avtalte grupper av sine medlemmer og eventuelt deres ektefeller/samboere som medforsikret.

 

Forsikringen dekker arbeidsuførhet som følge av skade eller sykdom der forsikrede har vært sammenhengende arbeidsufør i 12, 18, 24, 36 eller 48 måneder, eventuelt annen periode dersom det er avtalt og angitt i forsikringsbeviset.

 

En tidsbegrenset uførerente utbetales over en periode på maksimalt 4 år, men opphører likevel senest ved utgangen av det forsikringsår forsikrede fyller 60 år. I erstatningsperioden vil forsikringen gi en månedlig utbetaling på 1/12 av valgt forsikringssum pr år som angitt i forsikringsbeviset.

 

Tidsbegrenset uførerente utbetales i henhold til uføregrad fra 40 prosent til 100 prosent. 

 

Forsikringen kan være obligatorisk for alle medlemmer eller ha frivillig tilslutning.