Orientering om helseerklæring

Godkjent egenerklæring om helse er en forutsetning for kjøp av enkelte av våre forsikringsprodukter eller for å bli tatt opp som medlem i kollektive forsikringsavtaler. Før vår forsikringsgiver påtar seg ansvaret for en forsikring, må vi innhente opplysninger om din helse og andre forhold som har betydning for avtalen.

 

 

Vi benytter et avansert elektronisk system / E-helse skjema for vurdering av din helse. Fordelen med dette systemet er at du hurtig kan få vedtak på din søknad om forsikring. Det er frivillig å avgi egenerklæring om helse, men dette er en forutsetning for å kunne behandle din søknad om forsikring.

 

Dersom du ikke ønsker å gjennomføre elektronisk helseprøving vil du i stedet kunne fylle ut egenerklæring om helse på skjema. Kontakt Norsk Forsikring AS dersom du ikke ønsker elektronisk behandling i systemet.

 

Hva opplysningene skal brukes til ?

Opplysningene du gir benyttes som grunnlag for selskapets helsebedømmelse. Helsebedømmelsen består i å vurdere deg og din helsesituasjon i forhold til generell helsestatistikk, samt statistikk over personer med forskjellige typer forhøyet helserisiko. Opplysninger om din inntekt kan også inngå i samlet risikovurdering og behandling av din søknad om forsikring.  

 

God og riktig informasjon om din helsetilstand på søknadstidspunktet er derfor av stor betydning for å fastsette riktig pris og riktige vilkår for din forsikring. Det er viktig at du fyller ut egenerklæringen om helse og fullmaktserklæringen fullstendig og sannferdig for å unngå mulige tvister mellom deg og forsikringsgiver når eventuell søknad om erstatning behandles. Hvis du ikke gir oss riktige og fullstendige opplysninger, risikerer du at du eller dine etterlatte blir stående uten erstatning ved et forsikringstilfelle. Den som også bevisst holder tilbake opplysninger, kan også bli erklært som uønsket i selskapet og miste rett på forsikring. I spesielt alvorlige tilfeller kan forholdet også bli politianmeldt. Helseerklæringen er en viktig del av forsikringsavtalen mellom deg og forsikringsgiver. Du bør bruke bruke god tid på å fylle ut erklæringen om helse. Det er kun sykdommer/lidelser/forhold som er relevante for forsikringen, som selskapet vil ta hensyn til. Dersom du er i tvil om opplysningen er relevant, er det tryggere å gi informasjon enn å la være. Du kan også kontakte oss om du er i tvil.

 

Helsebedømmelsen kan i noen tilfeller medføre at forsikringen ikke kan tegnes ved at det gis helt eller tidsbegrenset avslag, eller reservasjon (at forsikringen ikke gjelder for et spesielt helseforhold) eller tilleggspremie. Du vil alltid få skriftlig melding med begrunnelse om dette.

Selskapet kan, etter avgitt fullmakt fra deg ved avgitt egenerklæring om helse, også innhente tilleggsopplysninger fra lege eller andre. Forhold som gir en særskilt risikoøkning, kan medføre avslag på forsikringen, tilleggspremie eller gi reservasjoner for enkelte tilstander. Slike spesielle forhold vil fremgå tydelig av endelig tilbud og forsikringsbevis.

 

Viktig å gi korrekte opplysninger for at du skal få en gyldig avtale Forsikring bygger på tillit og forutsetter at du gir riktige opplysninger ved tegning av avtalen. Hvis du ikke gir oss riktige og fullstendige opplysninger, risikerer du at du eller dine etterlatte blir stående uten erstatning ved et forsikringstilfelle.

 

Dersom vi innhenter ytterligere helseopplysninger fra leger, behandlere eller institusjoner som du har oppført i helseerklæringen, eller annet forsikringsselskap som har registrert deg i register for Forsikringssøkere og Forsikrede, vil du bli informert.

 

Helseopplysninger som gis til Norsk Forsikring AS og forsikringsgiverne blir behandlet konfidensielt. Ansatte i Norsk Forsikring AS, navngitte samarbeidpartnere som Crawford & Co, reassurandører og våre forsikringsgivere har taushetsplikt. Du må avgi samtykkeerklæring til slik behandling av dine helseopplysninger ved signering av utfylt helseerklæring.

 

 

Hva skal du opplyse om i egenerklæringen om din helse ?

Du skal opplyse om alle forhold det spørres om, selv om disse er tilbake i tid og du nå er å anse som frisk. Du trenger ikke ta hensyn til forhold som ligger mer enn 10 år tilbake i tid, dersom dette ikke har berørt deg siden. Du skal opplyse om både fysiske og psykiske forhold.

Vanlig barnesykdommer (i barndommen), forkjølelse, influensa, lett sesongbetont allergi o.l. er det ikke nødvendig å gi opplysninger om.

 

 

Endring av forbehold

Dersom du i din forsikringsavtale får avslag/reservasjon/tilleggspremie, men din helse i ettertid blir forbedret, kan du kontakte Norsk Forsikring AS for ny vurdering av betingelsene for din forsikringsavtale.

 

 

Behandling av eventuelle erstatningskrav

Det er ikke behov for ytterligere fullmakter for å innhente informasjon ved forsikredes dødsfall.

Ved krav om uføreerstatning kan det bli nødvendig å innhente nye fullmakter for å få utbetaling fra forsikringen.

 

 

Informasjon om behandling av personopplysninger og databeskyttelse

 

Norsk Forsikring AS opptrer som databehandler på vegne av de forsikringsgivere som er leverandører til de enkelte forsikringsprodukter. Forsikringsgiverne er etter Lov om Personopplysninger behandlingsansvarlige. En oversikt over forsikringsgiverne finner du her: https://www.norskforsikring.no/leverandor

 

 

Behandlingsansvarlig ivaretar personvernet til forsikrede og andre personer tilknyttet forsikringen (samlet benevnt som den ”Registrerte”). Alle personopplysninger som den Registrerte frivillig gir fra seg, vil bli behandlet i samsvar med de strengeste standardene for sikkerhet og konfidensialitet og i full overensstemmelse med alle gjeldende lover og regler vedrørende behandling av personopplysninger.

 

 

Behandlingsansvarlig samler ikke inn personopplysninger om den Registrerte utover informasjon den Registrerte frivillig gir fra seg, eller der den Registrerte gir fullmakt til innsamling av slik informasjon. Samtlige personopplysninger den Registrerte gir fra seg på denne måten, vil utelukkende bli brukt av forsikringsgiverne og deres samarbeidspartnere i samsvar med formålet med innsamlingen. Den Registrerte kan benytte seg av sin rett til å få tilgang til, korrigere, komme med innvendinger mot eller slette personopplysninger ved å skrive til Norsk Forsikring AS eller direkte til den behandlingsansvarlige forsikringsgiver for kjøpt produkt.

 

 

Dersom de opplysninger/dokumentene som sendes inneholder informasjon som er unødvendig for saksbehandlingen, skal det etter retningslinjer gitt av Datatilsynet slettes eller sendes tilbake.

 

Personopplysninger du avgir lagres på en sikker måte og slettes i hht Norsk Forsikring AS sine sletterutiner.