Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger er opplysninger om din helse, tilhørighet til fagforening, rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling og seksuelle forhold.

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger. 

Behandling av personopplysninger

De personopplysninger som vi innhenter er nødvendige for at vi skal kunne gi tilbud, administrere forsikringer, oppfylle selskapets avtaleforpliktelser og forøvrig kundenes ønsker. Opplysningene vil kunne bli benyttet for å vurdere og fatte beslutninger om forsikringers innhold og vilkårsutforming. Det kan utarbeides rapporter og markedsanalyser der grunnlaget er helt anonymisert.    

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner Norsk Forsikring As samarbeider med innenfor EØS- og EU-området. Dersom Norsk Forsikring AS har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Opplysningene vil også kunne bli benyttet til å gi kunden informasjon om selskapets/samarbeidsorganisasjonens tjenester forøvrig. 

Innhenting av personopplysninger

Norsk Forsikring AS innhenter personopplysninger fra kunden selv, representanter for kunden, kredittinformasjonsregistre og offentlige registre. 

Helseopplysninger

Dersom det i forbindelse med tilbud på produkter med helseprøving og i et eksisterende forsikringsforhold er behov for innhenting av helseopplysninger, ber vi alltid om eksplisitt samtykke fra den forsikrede. 

Behandlingsansvarlig og databehandler

Norsk Forsikring AS opptrer sombehandlingsansvarlig på vegne av de forsikringsgivere som er leverandører til de enkelte forsikringsprodukter. Syndikat 3622 og 3623 ved Lloyd`s of London, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, London, EC3R 5 AD, United Kingdom er behandlingsansvarlig etter Lov om Personopplysninger.  

Behandlingsansvarlig ivaretar personvernet til forsikrede og andre personer tilknyttet forsikringen (samlet benevnt som den ”Registrerte”). Alle personopplysninger som den Registrerte frivillig gir fra seg, vil bli behandlet i samsvar med de strengeste standardene for sikkerhet og konfidensialitet og i full overensstemmelse med alle gjeldende lover og regler vedrørende behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig samler ikke inn personopplysninger om den Registrerte utover informasjon den Registrerte frivillig gir fra seg, eller der den Registrerte gir fullmakt til selskapet slik at selskapet kan samle inn slik informasjon. Samtlige personopplysninger den Registrerte gir fra seg på denne måten, vil utelukkende bli brukt av selskapet og deres samarbeidspartnere i samsvar med formålet med innsamlingen.

Dersom opplysninger/dokumenter som sendes til selskapet inneholder informasjon som er unødvendig for saksbehandlingen, skal det etter retningslinjer gitt av Datatilsynet slettes eller sendes tilbake.

Personopplysninger du avgir lagres på en sikker måte i 10 år at de er avgitt.

Reservasjon

I henhold til markedsføringsloven § 12 kan du reservere deg mot å motta markedsføring fra Norsk Forsikring As og våre samarbeidspartnere. 

Innsyn og retting

I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Den Registrerte kan benytte seg av sin rett til å få tilgang til, korrigere, komme med innvendinger mot eller slette personopplysninger ved å skrive til Norsk Forsikring AS eller direkte til Syndikat 3622 og 3623 ved Lloyd`s of London, Plantation Place South, 60 Great Tower Street, London, EC3R 5 AD, United Kingdom.

Henvendelsen må inneholde polisenummer eller personnummer, samt være underskrevet av den Registrerte.

Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Oppbevaring og sletting

henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for slettes.

Norsk Forsikring AS opptrer som databehandler på vegne av behandlingsansvarlig, og lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning

Nyttige lenker: